nieuws

Wat verandert er op 1 september 2018?

Wat verandert er op 1 september 2018?


Lerarenplatform

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een ‘pilootproject lerarenplatform’ opgezet om meer tijdelijke leraren werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden. De deelnemende samenwerkingsplatformen uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen de mogelijkheid om een aantal leraren een aanstelling te geven van 1 oktober tot het einde van het schooljaar, op voorwaarde dat ze:

 • worden ingezet voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar

OF

 • zelf een stabiele opdracht krijgen, en een ander – meer ervaren – personeelslid dan wordt ingezet voor reguliere vervangingen korter dan een schooljaar

Tijdens periodes dat het personeelslid niet wordt ingezet voor reguliere vervangingen, wordt het op basis van zijn bekwaamheidsbewijs ingezet in zinvolle pedagogische taken zoals occasioneel lesgeven, co-teaching, peer learning, niet-reguliere vervangingen …

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel.


Overstap personeelsleden van buitengewoon naar gewoon onderwijs

Vanaf 1 juni 2018 kan een inrichtende macht diensten die een personeelslid gepresteerd heeft in een wervingsambt in het buitengewoon onderwijs in aanmerking nemen voor een wervingsambt in het gewoon onderwijs (maximaal 720 dagen dienstanciënniteit).

Vanaf 1 september 2018 is ook een affectatie of mutatie mogelijk van een personeelslid dat vast benoemd is in een wervingsambt in het buitengewoon onderwijs naar een wervingsambt in het gewoon onderwijs.

Daarnaast kunnen personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs met een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs die daarvoor een niet-verworven salarisschaal krijgen, die salarisschaal behouden als ze overstappen naar een wervingsambt in het gewoon onderwijs. Voorwaarde is dat ze vast benoemd zijn in een wervingsambt in het buitengewoon onderwijs of minimaal 720 dagen dienstanciënniteit in het buitengewoon onderwijs hebben.


Loonmaatregelen

Om het maatschappelijk aanzien van het onderwijsberoep te versterken en de onderwijssector ook op geldelijk vlak een aantrekkelijke werkgever te houden, komen er loonmaatregelen: een lineaire loonsverhoging waarbij de salarissen van alle personeelsleden op 1 september 2018 met 0,3 % stijgen. Dat is de eerste stap naar een stijging met 1,1 % op 1 januari 2021 (ten opzichte van augustus 2018). Vanaf 2021 komt er een bijkomende salaristrap (baremieke verhoging) bij 36 jaar geldelijke anciënniteit.

 

Gelijk loon voor alle directeurs

Alle directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs, ook die van scholen met een klein aantal leerlingen, worden voortaan betaald aan de hoogste salarisschaal 879.


Minder lesopdracht voor directeurs

In scholen vanaf 100 leerlingen wordt de directie klasvrij. Andere directeurs met lesopdracht krijgen 4 lestijden minder. Concreet:

 • 10 lestijden in gewone en buitengewone scholen met minder dan 20 leerlingen
 • 6 lestijden in gewone scholen met 20 tot en met 99 leerlingen (69 leerlingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • 4 lestijden in buitengewone scholen met 20 tot en met 39 leerlingen


Rookverbod

Het permanente rookverbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 voor personeel, ouders, leerlingen en bezoekers/gebruikers in volgende onderwijsniveaus: scholen voor basis- en secundair onderwijs, academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, centra voor deeltijdse vorming, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen.

Als een centrum voor volwassenenonderwijs of derden gebruik maken van de gebouwen van een van deze instellingen, moeten de cursisten zich ook aan de regels van het algemeen rookverbod houden.

Een school- of centrumbestuur kan via het plaatselijk reglement het rookverbod uitbreiden naar schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden buiten de vestigingsplaatsen van de school.

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.

 


Vaste benoeming

De vaste benoeming vindt voortaan plaats op 1 januari. Daartoe zal de inrichtende macht jaarlijks de betrekkingen die vacant zijn op 15 oktober opnemen in een vacantverklaring die ze voor 15 november openbaar maakt.

Naast de vacante betrekkingen die een inrichtende macht heeft ingericht op basis van de omkadering die wordt toegekend aan haar scholen, moet ze ook een aantal bijkomende betrekkingen vacant verklaren. Het gaat om betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel die – vaak voor langere duur of zelfs definitief in afwachting van hun pensioen – afwezig zijn vanwege een specifiek verlof of afwezigheid (bv. via een eindeloopbaanverlof, detachering, verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties …).

Bovendien komen de betrekkingen van de vastbenoemde personeelsleden die afwezig zijn vanwege een eindeloopbaanverlofstelsel al in aanmerking voor vaste benoeming binnen de ‘oude’ benoemingsprocedure, nl. op 1 oktober 2018. Daarvoor moet een inrichtende macht eenmalig via een aparte procedure de betrekkingen vacant verklaren en dat uiterlijk 10 september 2018 openbaar maken.

 

Inspectie 2.0 gaat van start

Het OK (referentiekader onderwijskwaliteit) is de basis voor het vernieuwde toezicht: scholen, begeleiders en onderwijsinspecteurs hebben dezelfde taal om over onderwijskwaliteit te spreken.

Elke school wordt minstens 1 keer om de 6 jaar doorgelicht. De onderwijsinspectie beperkt de administratieve lasten en vraagt enkel documenten die een rol spelen in de schoolwerking. Gesprekken met de directeur, met het beleidsteam en met de leraren zijn essentieel, maar ook met leerlingen en ouders.

De inspectie beoordeelt aan de hand van ontwikkelingsschalen met 4 niveaus. Er zijn 2 adviezen mogelijk:

 1. Gunstig advies:
 • gunstig advies zonder meer
 • gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten
 1. Ongunstig advies:
 • ongunstig advies met mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden
 • ongunstig advies zonder mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten


Leerlingenbegeleiding hervormd

Nieuw voor de scholen: elke school werkt een beleid op leerlingenbegeleiding uit, maakt samenwerkingsafspraken met het CLB (overgangsmaatregel, vanaf schooljaar 2020-2021) en stelt iemand aan als leerlingbegeleider/zorgcoördinator.

 


 

 

Bron : Klasse

0 reactie(s) reageer op dit artikel